Jaarplan 2023

Statutaire doelstelling: een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt

Onze doelstelling, zoals beschreven in onze statuten, is:

“Het bevorderen van het welzijn, het culturele klimaat, de onderlinge samenhang en de economische kracht van de wijk Zuilen in de stad Utrecht vanuit een inclusieve visie op de samenleving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

 

parkpicknick voor ouderen, juni 2023

In 2023:

 • Geven we het kwartaalblad Zo is Zuilen uit en onderhouden de wijkwebsite www.zoiszuilen.nl en de social media van Burennetwerk Zuilen en Zo is Zuilen;
 • Bouwen we verder aan Burennetwerk Zuilen en de burenhulpservice via de buurtverbinders en de matchingswebsite i.s.m. HipHelpt Utrecht;
 • Versterken we onze basisorganisatie en bestuur (en daarmee burenhulp, sociaal contact en wijkinformatie) door het het aanstellen van een vrijwilligerscoordinator; 
 • Brengen we meer lijn aan in onze wijkinformatie door aanstelling van een vaste communicatieversterker voor een paar uur per week;
 • Werken we samen met sociaal werkers van DOCK aan een Betrokken Buurt via de samenwerkingsexpeditie van het VSb-fonds;
 • Versterken we de sociale cohesie door wijkevenementen te ondersteunen, de sociale buurtmarkt tijdens het ZON-festival te organiseren en andere activiteiten van verbinding en ontmoeting te steunen;
 • Proberen we met de ouderen ontmoetingspunten in de wijk en de Utrechtse uitdaging weer een Parkpicknick voor hun ouderen te organiseren;
 • Versterken we de wijkdemocratie door mee te werken aan de buurtagenda Zuilen-Oost, door actieve betrokkenheid bij de Geuzenwijk, door het versterken van de stem van bewoners via het kompas voor zeggenschap (stedelijk), en door deelname aan het wijkplatform Noordwest;
 • Versterken we de wijkinformatie met www.zoiszuilen.nl/socialekaartzuilen en de wijkfolders (naast onze inloop, de bladen en online media).
 • Onderhandelen we met de gemeente om het Antje Drijver Paviljoen te huren en een programma invulling te geven voor een groene parkhuiskamer voor de wijk; 
 • Steken we energie in het bestrijden van de gevolgen van armoede door o.a. voorlichting (folder Meer doen met weinig geld), papiercafé en campagnes voor toegankelijke energiebesparing van bewoners in huurhuizen (bijv. fixbrigade); 
 • Ondersteunen we bewoners en professionals met info, onderlinge verbinding en door mee te denken met initiatieven;
 • Nemen we deel aan de coalitie tegen Eenzaamheid (Zuilen Omarmt), de gezonde wijkalliantie, vereniging Dwarsverband en zijn we gezonde-wijkambassadeur van het Gezondheidspact Utrecht;
 • Werken we samen met andere bewonersinitiatieven in de stad, het stadsbestuur en professionele organisaties aan een inclusieve, democratische en gezonde stad.
 • Zorgen we voor 9 nieuwe AED’s in Zuilen en een dekkend netwerk van AED’s in de wijk voor burgerhulpverleners;
 • Breiden we onze aandachtsgebieden voorzichtig uit met:
  • Activiteiten vanuit het Antje Drijver Paviljoen
  • verbetering/uitbreiding van de groene ruimte en
  • toegankelijkheid voor iedereen van de energietransitie.

Dit bereiken we niet zozeer door politieke lobby of vergaderen met instellingen. Maar vooral door onderlinge hulp en informatie en het ondersteunen van elke mede-bewoner met een goed idee.


 

redactieborrel Zo is Zuilen wijkblad