Jaarplan: Organisatie en doelen

Statutaire doelstelling: een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt

Onze doelstelling, zoals beschreven in onze statuten, is:

“Het bevorderen van het welzijn, het culturele klimaat, de onderlinge samenhang en de economische kracht van de wijk Zuilen in de stad Utrecht vanuit een inclusieve visie op de samenleving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Hier vind je ons werkplan 2020-2021.

In 2021:

 • Geven we het kwartaalblad Zo is Zuilen uit en onderhouden de wijkwebsite www.zoiszuilen.nl en de social media van Burennetwerk Zuilen en Zo is Zuilen;
 • Bouwen we verder aan Burennetwerk Zuilen en de burenhulpservice via de buurtverbinders en de matchingswebsite i.s.m. HipHelpt Utrecht;
 • Versterken we burenhulp, sociaal contact en wijkinformatie door het opzetten van een sociale inloop en het aanstellen van een projectleider/ vrijwilligerscoordinator ism VSB-fonds en st. Doen;
 • Versterken we de sociale cohesie door wijkevenementen te ondersteunen, de sociale buurtmarkt tijdens het ZON-festival te organiseren en andere activiteiten van verbinding en ontmoeting te steunen;
 • Versterken we de wijkdemocratie door te werken aan buurtagenda’s, door het versterken van de stem van bewoners, en door het wijkplatform Noordwest mede vorm te geven.
 • Versterken we de wijkinformatie met de sociale kaart Zuilen en de wijkfolders (naast onze inloop, de bladen en online media).
 • Ondersteunen we bewoners en professionals met info, onderlinge verbinding en door mee te denken met initiatieven;
 • Nemen we deel aan de coalitie tegen Eenzaamheid (Zuilen Omarmt), de gezonde wijkalliantie en zijn we gezonde-wijkambassadeur.
 • werken we samen met andere bewonersinitiatieven in de stad, het stadsbestuur en professionele organisaties aan een inclusieve, democratische en gezonde stad.
 • Breiden we onze aandachtsgebieden voorzichtig uit met:
  • gelijke kansen op talentontwikkeling  (kinderen en jongeren),
  • versterken van wijkeconomie en buurtbanen,
  • verbetering/uitbreiding van de groene ruimte en
  • toegankelijkheid voor iedereen van de energietransitie.

Dit bereiken we niet zozeer door politieke lobby of vergaderen met instellingen. Maar vooral door onderlinge hulp en informatie en het ondersteunen van elke mede-bewoner met een goed idee.