Jaarplan: Organisatie en doelen

Jaarplan 2017:

De Kracht van Zuilen wil de wijk verbeteren op het gebied van welzijn, zorg, cultuur, ontwikkeling, diversiteit en wijkeconomie en heeft geen winstoogmerk.

Onze doelstelling, zoals beschreven in onze statuten, is:

“Het bevorderen van het welzijn, het culturele klimaat, de onderlinge samenhang en de economische kracht van de wijk Zuilen in de stad Utrecht vanuit een inclusieve visie op de samenleving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Stichting “Kracht van Zuilen” is een bewonersinitiatief. Wij werken aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewoners in de hele wijk Zuilen. We helpen de activiteiten voor zorg, cultuur ,welzijn, recreatie, duurzaamheid, bedrijvigheid, wonen en ontmoeting in de wijk bekend te maken. We bouwen mee aan een buurtnetwerk voor zorg en welzijn (in brede zin). Komend jaar willen we de transformatie van ‘stichting voor de buurt’ naar ‘netwerk voor de buurt’ maken, samen met alle verbinders in de wijk Zuilen

Een buurtnetwerk van verbonden bewoners. Waar bewoners gemakkelijker positieve invloed op onze wijk Zuilen hebben. Waar niemand aan de kant hoeft te blijven staan. In onze sprankelende multiculturele volkswijk is vrijwel alles mogelijk, mits we het toegankelijk maken voor iedereen en werken aan sociale verbanden.

Dit bereiken we niet zozeer door politieke lobby of vergaderen met instellingen. maar vooral door onderlinge hulp en informatie. We bouwen een bestand op van honderden buurtgenoten. We starten bij de 400 (mail)adressen die we nu al hebben! Via interactieve communicatie gaan we deze buurtgenoten op regelmatige basis op de hoogte houden van wat er speelt in de wijk en brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Dat doen we door nauwe afstemming met sterke buurtpartners zoals Zo is Zuilen, Zuilens Magazine en U in de Wijk Zuilen. Dit wordt de basisinfrastructuur voor een platform waarin empowerment, verbinden en onderlinge hulp centraal staat. De start van iets dat uit kan groeien tot heel veel moois.


Want stel je voor:

 • Dat je gemakkelijker dan nu en in meer samenhang informatie krijgt over wat er te doen is. Een krantje in de brievenbus. Maar ook een regelmatige (digitale) nieuwsbrief met kennis, nieuwtjes oproepjes en een complete wijkagenda…
 • Dat je weet wanneer je iets kunt doen voor een buurtgenoot die dat nodig heeft. En dat hulpverleners uit de wijk die net zo’n bewoners als jij zoeken voor iemand je weet te vinden…
 • Dat elke straat of buurtje een contactpersoon/buurtverbinder heeft die een oogje in het zeil houdt voor kwetsbare medebewoners, relevante informatie deelt en kan helpen bij het uitbreiden van iemands sociale netwerk….
 • Dat ouderen en mensen met een handicap die dat willen, af en toe een huisbezoek krijgen van getrainde buurtgenoten om bij hun stappen voor een ‘goed leven’ te helpen…
 • Dat de wijkprofessionals van gezondheidszorg, buurtteam e.d. gemakkelijk ingang hebben tot een reservoir aan buurtverbinders en burenhelpers, zodat het makkelijker wordt om informele hulp te organiseren en sociale netwerken op te bouwen…..
 • Dat je elk buurthuis en elke ontmoetingsplek kunt binnenlopen en daar getrainde vrijwilligers vindt die je kunnen helpen met luisteren, advies en verwijstips..
 • Dat overal buurtbiebjes verschijnen, of dialoogtafels, koffie-ochtenden, haakclubjes, thuis-afgehaald-adressen, bankjescollectief-bankjes, en dat je weet waar en wanneer…
 • Dat nieuwe bewoners van de wijk een welkomstbezoekje van medebewoners krijgen met een informatieboekje, kortingsbonnen van ondernemers uit de buurt…
 • Dat er goedkope transprotservice voor de buurt is, gerund door vrijwilligers en dat je het busje ook als voorlichting bus, koffie bus, manifestatie bus kan inzetten…..
 • Dat je een buurtgericht deelplatform hebt waar iedereen spullen, diensten en kennis kan delen..
 • Dat we de wijkeconomie kunnen stimuleren door acties, onderlinge handel, stages en leef/werkplaatsen, een lokale munt….
 • Dat er een Zuilense klussendienst ontstaat, die je kan helpen met een klus die je zelf niet kunt doen en niet kunt betalen….
 • Dat wijkbewoners veel actiever kunnen meepraten over de wijk-budgeten, de wijkplannen, de leefbaarheid en de vormgeving en werkwijze van wijkvoorzieningen….

   


 Daarnaast onze andere activiteiten:

De stichting de Kracht van Zuilen heeft in de afgelopen tijd een behoorlijke hoeveelheid activiteiten ontplooid. Veel van die activiteiten hebben een min of meer structureel karakter gekregen en worden geheel gerund door vrijwilligers. Ook komend jaar zeten we de volgende taken voort op die manier, hier vragen we dus geen subsidie voor (uitgezonderd concrete projecten).

In buurthuis de Beatrix / het Vorstelijk Complex:

 • Reclame voor alle activiteiten door twitter, facebook, maandladder, zoiszuilen.nl en e-mail;

 • Maken Muurkrant ’t Vorstelijk Compleet 5x p.j. (en opzetten zelfstandige redactie);

 • Maken en verspreiden programmaflyer Beatrix en boekje over Vorstelijk Complex (vanaf 2017 uit buurthuisbudget ‘driehoek’);

 • Versterken ontmoetingsfunctie van het buurthuis en gastvrijheid met extra vrijwillig toezichthouders en huiskamer hosts (samen met Me’kaar);

 • Sociale en culturele partners aantrekken die nieuwe activiteiten organiseren voor kwetsbare groepen en voor meer theater, beeldend, educatie en taal; hiervoor zoeken van vrijwilligers voor een programmaraad;

 • Ondersteunen pannenkoekenhuisje op woensdag, promoten eettafels;

 • Organiseren open dag en buurtinitiatievenmarkt op ZON-festival;

 • Zuilense zzp’ers m.n. creatieven betrekken bij het versterken van het VC via samenwerking met de Zuilense Kring;

 • Versterken bewonersinvloed (van medebeheer naar zelfbeheer waar mogelijk) door het ondersteunen van buurthuisraad, beheergroep/driehoek en de communicatie;

 • Verbinden van groepen en personen in het Vorstelijk Complex door organiseren van de nieuwjaarsborrel, slotbarbecue, open dag en tweemaandelijkse Muurkrant ‘t Vorstelijk Compleet.

In de wijk:

 • Bekendheid geven aan bewonersgroepen en eettafels, hun activiteiten, wijkinitiatieven en evenementen via sociale media en de maandladder.

 • Aanjagen en verbinden bij nieuwe initiatieven (voorbeelden: spreekuur buurtteam, inloopactiviteiten Reinaerde/De Wilg/King Arthurgroep; Repair Café, Pannenkoekenhuisje, buurtinitiatievenmarkt, scholenplan Leren met Cultuur voor meer cultuur op scholen en in de wijk, meedenken met het speelbos bij / de herinrichting van het Niftaflakeplantsoen, culturele wijkevenementen).

Opbouwwerkzaamheden bewonersnetwerk Zuilen waar we nu al mee bezig zijn/gaan:

 • Opbouwen Zuilens bewonersnetwerk, uitbreiden mailinglist;

 • Goede en praktische werkrelaties met professionals in de wijk;

 • Informeren en verzamelen van correspondenten / sleutelfiguren in de wijk;

 • Werven van vrijwilligers voor stuurgroep bewonersnetwerk;

 • Werven van middelen voor het opzetten van het bewonersnetwerk en het community management en de vrijwilligersondersteuning ervan.